logo
 
华强集团
 
 
微博
 
稽核专员1名(深圳)
1、    财务、审计专业本科以上学历,四年以上财务/审计工作经验,有2年以上企业内部审   计或会计师事务所工作经验;
2、    熟悉国家财经法规,有良好的沟通能力,能够承受较强的工作压力;
3、    能够熟练使用财务软件及office办公软件;

4、    注册会计师优先;

招聘邮箱:hr@hn.hq-mart.com